..:: اخبار سال تحصیلی 1402-1401 ::..

 

 

*** فرم ثبت نام اینترنتی ***

*** مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند پسرانه هدف در یک نگاه ***

*** آشنایی با کادر اداری و آموزشی مجتمع آموزشی غيردولتی هوشمند پسرانه هدف ***

*** امکانات مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف در یک نگاه ***

*** موفقیتهای مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف در یک نگاه ***

*** لباس فرم دانش آموزان دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف ***

*** لباس فرم دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان غیردولتی هوشمند هدف ***

*** شماره حساب دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف ***

*** شماره حساب پیش دبستانی و دبستان غیردولتی هوشمند هدف ***